CONCURS per dissenyar el "MURAL OJAU"

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de l’Oficina Jove, vol fomentar la participació dels i les joves a través del disseny i pintura d’un mural que es reproduirà a una de les parets de les instal•lacions del Centre Cívic l’Escorxador

Bases Reguladores i convocatòria del concurs per a dissenyar el “mural ojau”,
durant el dia de la joventut 2016

Article 1. Objecte i finalitat del concurs

1.1    L’objecte d’aquest concurs és fomentar la participació i l’expressió cultural.

1.2    La finalitat és promocionar i difondre l’obra de joves creadors  a través de la presentació d’un esbós que posteriorment es reproduirà en una paret-mural de l’exterior del Centre Cívic l’Escorxador, a l’entrada de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

1.3    Els drets d’autor i de publicació passaran a ser de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Article 2. Convocatòries

2.1. Cada 4 anys es preveu aprovar convocacatòria del concurs o bé quan es detecti un deteriorament excessiu del mural.

2.2. La convocatòria d’enguany es realitzaran en concurrència competitiva.

2.3. En el cas que una convocatòria quedi es podran aprovar altres convocatòries durant el mateix exercici.

Article 3. Premi
 
3.1. El premi a la obra guanyadora serà la reproducció en directe de l’esbós a la paret ubicada a les instal•lacions del Centre Cívic l’Escorxador per part de propis autors amb l’assessorament i ajuda d’un grafiter professional. El cost de la reproducció serà a càrrec de l’Ajuntament

3.2. També es donarà per a cada participant del grup guanyador:

-    Material promocional del municipi
-    1 baixada en  ràfting al Parc Olímpic del Segre  

3.3. No es preveu premis en metàl•lic per als guanyadors del present concurs.

Article 3. Participants

3.1.  Qualsevol persona, d’entre 16 i 30 anys, podrà ser autor participant en aquest concurs, sense haver de residir o estar empadronat a La Seu d’Urgell.

3.2. Els participants poden participar al concurs en grups mínim de tres persones i màxim de 5.

Article 4. Requisits de les obres

Només es pot presentar una sola obra per grup i haurà de complir els següents requisits:
•    De temàtica lliure però destinada al públic jove
•    Ha de contenir un símbol gràfic que contingui algun objecte relacionat amb els joves i el municipi/comarca
•    Han d’ésser inèdits i no haver estat premiats en cap altre esdeveniment

Article 5. Presentació i tramitació de les sol•licituds.

5.1. L’esbós s’ha de presentar en un sobre tancat juntament amb la sol•licitud normalitzada a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, on s’efectuarà el registre d’entrada .

5.2. El període de presentació de la sol•licitud serà el que especifiqui la convocatòria.

5.3. Les obres s’hauran de presentar amb les següents característiques:

-    En un  sobre gran tancat on hi constarà el títol de l’obra i el pseudònim del grup, a dins hi haurà  1 còpia original de l’esboç del grafiti, de 42cmx29,7cm en horitzontal, i un document en el que hi consti el material necessari per la reproducció del dibuix en paret (colors, pantones i quantitat d’esprais).

-    A dins del sobre gran, hi haurà un altre sobre petit, on a l’exterior hi constarà el títol i el pseudònim; i a l’interior hi haurà les següents dades del grup: pseudònim, nom i cognoms, adreça,  telèfon i fotocòpia del DNI/NIE o passaport,  de cada un dels membres del grup. A més a més, en cas de tractar-se de menors d’edat, s’haurà de presentar l’autorització del pare/mare o tutor/a legal.


5.4.  En el cas que la sol•licitud no reuneixi tota la documentació o informació requerida en el punt anterior s’entendrà per no vàlida la participació al concurs.

Article 6. Òrgans competents

6.1. La Junta de Govern Local té l’atribució d’aprovar les bases i  la convocatòria del concurs així com prendre l’acord dels guanyadors en base al veredicte del jurat.

6.2. Un jurat tècnic serà qui farà el veredicte del grup guanyador i estarà format per un mínim de 5 persones i un màxim de8, de les quals obligatòriament seran:
-    El tècnic de disseny de l’Ajuntament
-    El tècnic local de Joventut i Infància
-    Un tècnic del Consell Comarcal
-    Un  artista de graffitis del municipi

Opcionalment, poden formar part del jurat:
-    Un/s professor/s de Batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu
-    El director de l’Escola d’Art de l’Ajuntament
-    Un tècnic de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

    
Article 7. Procediment de valoració

7.1. La tramitació seguirà el procediment següent:

•    Presentació de l’esbós incloent la documentació necessària.
•    Comprovació per part jurat de que es donen les condicions  especificades en l’apartat 6.3 per a participar en el concurs
•    Deliberació i determinació del títol guanyador
•    Emissió del veredicte per part dels membres del jurat.
•    Aprovació per Junta de Govern Local del guanyador, en base al veredicte del Jurat.
•    Recollida a l’Oficina Jove dels treballs no premiats fins el 30 de gener de l’any següent de la convocatòria.

Article 8. Renúncia

8.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa al premi guanyat. La renúncia es formalitzarà presentant un escrit a l’Ajuntament.

7.2. A la vista dels documents presentats, el president del Jurat farà un informe. En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

Article 9. Revocació

9.1. L’Ajuntament podrà revocar el premi per alteració, falsedat o ocultació en les dades aportades pel sol•licitant o l'incompliment d'aquestes bases.

9.2. La revocació seguirà els tràmits següents:

1.    Informe del President del jurat que justifiqui les causes i l'import a revocar. Si cal, s'incorporarà informe de Intervenció de l'Ajuntament.
2.    Acord inicial de la Junta de Govern Local.
3.    Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que pugui presentar al•legacions.
4.    Informe de la Presidenta del Jurat sobre les al•legacions presentades i les quantitats pagades.
5.    Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació del premi inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar els premis en espècies.

9.3. La revocació implicarà la devolució total del premi rebut. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb deute que pugui tenir envers l'interessat.

Article 10. Informació i control.

10.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar als beneficiaris informació concreta o aclariments sobre la obra presentada.

10.2. Els beneficiaris estaran obligats a facilitar aquesta informació.

Article 11. Obligacions dels participants

Els autors participants hauran de complir les obligacions següents per poder concursar:

1.    Complir els requisits recollits en aquestes bases.
2.    En el cas que algun dels autors publiqui l’obra guanyadora,  caldrà fer constar als crèdits o bé a la portada que l’obra ha estat premiada al Premi “mural OJAU”,  i el segell de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
3.    Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida, a l’ampara del que s’estableix en les Bases d’execució del Pressupost, la Llei 38/2003 General de Subvencions, el seu Reglament i qualsevol altre disposició general vigent .

Article 11. Obligacions de l'Ajuntament

En el cas que l’Ajuntament publiqui les imatges de ’obra guanyadora,  caldrà fer constar el nom dels autors.

Article 12. Aplicació pressupostària

El cost del material per a la reproducció de la obra guanyadora  s’imputarà a càrrec a l’aplicació pressupostària 33211.48024 del pressupost municipal 2016, per un import de 1.300,00 €

Article 13. Protecció de dades.

12.1. La presentació de la sol•licitud implica que el sol•licitant, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.

12.2. En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 es fa constar que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació de la quantia dels premis rebuts per l’Ajuntament de La Seu d'Urgell seran incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans exposada.

Article 13. Altra normativa.

13.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu la normativa que regula els premis de les administracions públiques:

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del la Llei general de subvencions.
L'Ordenança General en matèria de subvencions de l'Ajuntament.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres i serveis dels ens locals.
Les bases d'execució del pressupost de cada any.

13.2. Els sol•licitants podran demanar als serveis municipals aclariment dels dubtes sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol•licitud. A la vista de la sol•licitud, els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació facilitada pel sol•licitant sigui complerta i veraç.

Comentaris
It's wodrfneul to have you on our side, haha!
Flossy
21/07/2016
I found just what I was needed, and it was <a href="http://mvywvk.com">enianteintrg!</a>
Brendy
21/07/2016
This piece was a liekeacfjt that saved me from drowning. http://zlycdydsl.com [url=http://qewfwrcf.com]qewfwrcf[/url] [link=http://nkdenndibh.com]nkdenndibh[/link]
Keyla
23/07/2016
This was so helpful and easy! Do you have any <a href="http://ezdnulm.com">arlitces</a> on rehab?
Prue
24/07/2016
Whoever wrote this, you know how to make a good arietlc. http://jihapewih.com [url=http://ewtlcbqfjbd.com]ewtlcbqfjbd[/url] [link=http://spamaue.com]spamaue[/link]
Deejay
24/07/2016

Escribe te comentario:

=

Otras noticias

Otras noticias

EN MARXA LA 3A ESQUIADA JOVE COMARCAL

Per tercer any consecutiu es durà a terme una esquiada jove a l'Estació de Boí Taüll

Nova convocatòria Acredita't; Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència

El proper dimarts dia 26 de febrer i fins el 12 de març és el termini per fer la preinscripció a l'Acredita't en els perfils de Condicionament físic ...

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Febrero 2019

Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil Vilassar de Mar

Caps de setmana-semi intensiu setmana santa

OFICINA JOVE D'OSONA 14 Febrero 2019

S'inicia el programa de Referents d'Ocupació Juvenil

L'Oficina Jove d'Osona va incorporar el passat mes de desembre dos Referents d'Ocupació Juvenil