Habitatge amb protecció oficial. pla de xoc a reus

GLUP'S 2012 Gener 27
Per accedir a 56 habitatges en règim de protecció oficial.
Per accedir als 56 habitatges de protecció oficial ( 11 en règim de lloguer i 45 en règim de lloguer amb opció a compra ) de diverses promocions d'INCASOL a Reus que adjudicarà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les persones interessades poden portar la documentació a l'Oficina d'Habitatge de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 fins el 10 de febrer.

Requisits d'accés.

Encara que cal comprovar els requisits específics per a cada promoció a les normes d'adjudicació, de manera general els requisits són:
* Ser major d'edat
* Acreditar ingressos mínims
* No superar els ingressos màxims legalment establerts
* No ser propietari de cap habitatge.

Quina documentació he de presentar?

Documentació.

* En el cas de les persones sol·licitants empadronades a Reus, caldrà aportar volant d'empadronament. Certificat ( document original o còpia compulsada ) històric d'empadronament de totes les persones que constin a la sol·licitud.
* Originals i fotocòpies dels documents d'identitat ( vigents ) de totes les persones que constin a la sol·licitud.
* Original i fotocòpia del llibre de família, si escau.
* Declaracions de responsabilitat ( models adjunts ) signades per les persones sol·licitants, fent constar, si és el cas:

Que l'habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
- Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
- Declaració d'estat civil.

* En aquelles sol·licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors, s'haurà d'acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent interlocutòria i sentència judicial independentment de la vinculació que existeixi o hagi existit els progenitors o bé presentin el carnet de família monoparental.
* En el cas de persones separades/divorciades sentència i conveni regulador on consti que no tenen l'ús de l'habitatge conjugal.
* Les persones que vulguin optar a l'habitatge adaptat, hauran d'aportar, a més del certificat de grau de disminució, on es reconegui la condició legal de disminuït; certificat de mobilitat reduïda on consti específicament la necessitat d'habitatge adaptat.

Docuementació per acreditar els ingresso i comput.

* Original i fotocòplia de la declaració de renda completa de l'any 2010 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
* En cas de no haver presentat la declaració de renda de l'any 2010 per no estar-hi obligats d'acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

- Certificat d'altes i baixes a la Seguretat Social ( Informe de vida laboral ).
- Certificat/s d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF corresponents a l'any 2010 emesos per l'empresa/es en el/s període/s en què s'hagi treballat.
- Pensionistes: Certificat de lapensió percebuda l'any 2010, emès per l'organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
- Per acreditar rendiments de capital mobiliari, certificat de l'entitat financera corresponent.
- Si s'ha estat a l'atur, certificat de l'INEM, amb indicació del període d'atur i, si escau, dels imports percebuts durant l'any 2010.

* En tots els casos anteriors, declaració de responsabilitat dels ingressos totals percebuts l'any 2010

 

 


Comentaris
lkdjum <a href="http://humzhcjqilby.com/">humzhcjqilby</a>, [url=http://hfqtfgolnvzz.com/]hfqtfgolnvzz[/url], [link=http://gtzmdxsngjdh.com/]gtzmdxsngjdh[/link], http://sckfdvuainsr.com/
gjoenent
10/06/2016
rVXwe4 <a href="http://qdspwhhxzcul.com/">qdspwhhxzcul</a>, [url=http://ekdkpeaunynk.com/]ekdkpeaunynk[/url], [link=http://hjiuldhyscup.com/]hjiuldhyscup[/link], http://oajjvywpcuue.com/
hocevlmk
28/10/2016
O4bcoE <a href="http://fkxvlpmdihet.com/">fkxvlpmdihet</a>, [url=http://iynakkryvnhz.com/]iynakkryvnhz[/url], [link=http://aaxdjfoswblw.com/]aaxdjfoswblw[/link], http://zyliaouvuxlo.com/
kvzglp
25/01/2017

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies
OFICINA JOVE DEL MARESME 26 Juliol 2019

Marxem de vacances...!

L'Oficina Jove del Maresme se'n va de vacances del 27 de juliol al 28 d'agost (ambdós inclosos)!

OFICINA JOVE DEL PRIORAT 18 Juliol 2019

Informació ajuts MOBINT-MIF

Si estudies en una universitat catalana i has estat seleccionat o seleccionada per a una estada acadèmica de mobilitat, per al curs 2019-2020, sol·licita ...

OFICINA JOVE DEL MARESME 16 Juliol 2019

Ajuts MOBINT-MIF 2019-2020

Si estudies en una universitat catalana i has estat seleccionat o seleccionada per a una estada acadèmica de mobilitat, per al curs 2019-2020, sol·licita ...

Guia de Recursos per a Joves

L'Oficina Jove del Baix Ebre ha elaborat una Guia de Recursos per a Joves

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Juliol 2019

Butlletí de Juliol - Mobilitat Internacional Jove del Maresme

Ja pots consultar les novetats sobre Mobilitat Internacional Jove del mes de juliol!